ANBI/RSIN 

De Belastingdienst heeft Rafaël Nederland aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn uw giften aan Evangelische Kerk Ezra aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Ons Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer (RSIN) is 8020.37.872 en kunt u checken in het ANBI-zoekregister op de website van de Belastingdienst. 
Instelling: Evangelische kerk Ezra, vestigingsplaats: ’s Gravendeel.

Voor adresgegevens en bankrekeningnummer verwijzen wij naar onze contactpagina.

Beloningsbeleid
Het bestuur verricht haar taken onbezoldigd.

Doelstelling

Uit de statuten artikel 2
DOEL
2.1
De gemeenschap heeft als doel de verkondiging van het evangelie en het uitdragen van en onderwijzen van bijbelse principes, in overeenstemming met de geloofsbelijdenis, de geloofspunten en de filosofie, vastgesteld door het kerkgenootschap Rafaël Nederland, hierna te noemen ‘Rafaël Nederland’, thans gevestigd te Giessenlanden.
2.2
De gemeenschap tracht haar doel te verwezenlijken door:
– het organiseren van bijbelstudies en samenkomsten;
– het trainen en onderwijzen van mensen op het gebied van geloof en evangelisatie;
– het oprichten en steunen van rechtspersonen, gemeenschappen en organisaties met soortgelijke of verwante doeleinden;
en al hetgeen met dat alles verband houdt in de ruimste zin, zonder enige beperking, voor zover in overeenstemming met de doelstelling.

ANBI