Missie en Visie

Missie van Ezra

Een Rafaël-gemeente in de Hoeksche Waard waar:

  • Jezus centraal staat
  • voor iedereen ruimte is om tot zijn of haar bestemming te komen
  • en we in liefde omzien naar elkaar en onze omgeving.

Matteüs 22:36-39

“Meester, wat is het grootste gebod in de wet? Hij antwoordde: Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel
uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.” (NBV)

Marcus 10:44

Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn, want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen” (NBV)

Visie van Ezra

  • Voortdurend de liefde van Jezus laten zien,
  • door in alles met Hem op te trekken,
  • voor de groei van Zijn Koninkrijk.

Jesaja 54:2

“Vergroot de plaats voor je tent, span het tentdoek wijder uit, zonder enige terughoudendheid. Verleng de touwen, zet de tentpinnen vast.” (NBV)