Privacy

Wij respecteren jouw privacy en gaan daarom veilig met je gegevens om. We zijn daar ook graag open en transparant over. Je kunt in onderstaande privacyverklaring lezen wat er met je gegevens gebeurt. 

Privacyverklaring

De rechtspersoonlijkheid Evangelische Kerk Ezra behoort tot de koepelorganisatie Rafaël Nederland en verwerkt persoonsgegevens met het oog op gemeente-zijn. Het speerpunt van gemeente-zijn is het vormen van een gemeenschap door het omzien naar en betrokkenheid bij elkaar. De hoofdregel bij het gebruik van persoonsgegevens is: zorgvuldigheid en terughoudendheid. Omdat wij grote waarde hechten aan de invulling van deze begrippen is hiervoor beleid vastgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je treft het beleid hieronder aan. 

Persoonsgegevens 

Onder persoonsgegevens verstaan we alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbaar persoon. Ezra verwerkt je persoonsgegevens, omdat je gebruik maakt van onze diensten of omdat je deze zelf aan ons verstrekt (hebt). 

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn je naam, geslacht, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, (mobiel-) telefoonnummer en bankrekeningnummer en bijvoorbeeld ook foto’s of video’s waarop je identificeerbaar bent afgebeeld en noodzakelijke cookies die worden opgeslagen bij een websitebezoek.

Doel van de verwerking

Wij verwerken je persoonsgegevens voor het doel waarvoor zij beschikbaar zijn gesteld: het gemeente-zijn in al haar facetten en het omzien naar en betrokkenheid bij elkaar. De gegevens worden uitsluitend gebruikt als je daarvoor toestemming hebt gegeven en alleen door de mensen die daartoe vanuit hun functie bevoegd zijn. Gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij er sprake is van een wettelijke verplichting. Je persoonsgegevens worden verwerkt voor de ledenadministratie, het versturen van onze nieuwsbrief, het online deelnemen aan onze bijeenkomsten via Zoom en als we hier wettelijk toe verplicht zijn, denk bijvoorbeeld aan onze financiële administratie en belastingaangifte, maar ook aan je naam in bijvoorbeeld notulen van vergaderingen. Op al deze gegevens zijn de eerder genoemde zorgvuldigheid en terughoudendheid van toepassing.

Toestemming

Je geeft schriftelijk of digitaal toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens. Voor minderjarigen wordt de toestemming gegeven door degene die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor de minderjarige draagt.

Beveiliging

Wij hebben passende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met techniek, kosten van een effectieve uitvoering, aard van de gegevens en de risico’s van de gegevensverwerking. Met de verwerker van de persoonsgegevens is een verwerkersovereenkomst gesloten Voor analoge gegevens geldt dat deze door de verwerker via een slot op een kast veilig worden opgeborgen. 

Foto’s

Wij gaan terughoudend om met foto’s waarop mensen staan die identificeerbaar zijn. Plaatsing op de website, sociale media, de nieuwsbrief of andere uitingen gebeurt alleen na verkregen toestemming.

Video’s 

Alleen spreekbeurten (kunnen) worden opgenomen en gepubliceerd op de website en sociale media. Hierover worden vooraf afspraken gemaakt met degene die spreekt. Afkondigingen, liederen of persoonlijke bijdragen worden niet opgenomen noch gepubliceerd. De zaal is zo ingericht dat publiek niet in beeld is. Gasten die online aansluiten via Zoom bepalen zelf welke persoonsgegevens zichtbaar zijn voor andere online deelnemers. Er worden geen opnamen van hen gemaakt. 

Website en sociale media

Persoonsgegevens van gemeenteleden worden niet op de website of sociale media zoals Facebook, Instagram, YouTube etc. geplaatst. Persoonsgegevens van leden die tot het leiderschap behoren, sprekers of andere betrokkenen worden (alleen) geplaatst wanneer dit nuttig/noodzakelijk is voor de uitoefening van de door hem of haar uitgeoefende taak. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het e-mailadres kantoor.ezra@solcon.nl.

Bezwaar

Wanneer onverhoopt ten onrechte gebruik is gemaakt van je persoonsgegevens kun je  dat kenbaar maken door te mailen naar kantoor.ezra@solcon.nl. De betreffende gegevens worden dan zo spoedig mogelijk, uiterlijk een maand na ontvangst van je verzoek, verwijderd of er wordt actie ondernomen om oneigenlijk gebruik te voorkomen

Wijzigen en verwijderen

Het is altijd mogelijk om gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Je kunt dit kenbaar maken door te mailen naar kantoor.ezra@solcon.nl.

Activiteiten

Bij aanmelding voor een activiteit wordt gevraagd naar je naam, je e- mailadres en enkele aanvullende gegevens. Deze gegevens worden uitsluitend voor deze activiteit gebruikt.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk, maximaal vijf jaar, tenzij wetgeving een langere termijn voorschrijft, bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht van 7 jaar.

Website en cookies

Tijdens je eerste bezoek aan onze website wordt een klein, onzichtbaar tekstbestand (genaamd cookie) opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan zestien jaar. Dit is voor ons echter niet controleerbaar. Wij raden degene die de ouderlijke verantwoordelijkheid dragen dan ook aan toezicht uit te oefenen op de online activiteiten van de kinderen. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via kantoor.ezra@solcon.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Datalek

Eventuele datalekken melden wij aan de Autoriteit Persoonsgegevens volgens de geldende procedure.

Klachten

Als zich een situatie voordoet die je wilt bespreken met of voorleggen aan onze contactpersoon AVG aarzel dan niet. Kom je er met hem/haar niet uit, dan kun je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van de Privacyverklaring

De tekst van deze Privacyverklaring kan op elk moment, zonder voorafgaande aankondiging, worden gewijzigd. De wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd.

Informatie 

Voor vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van je persoonsgegevens kun je een e-mail sturen naar kantoor.ezra@solcon.nl.