Financiën

Bij Ezra houden we geen collectes. We zijn graag gastvrij en vinden het niet gepast om een collectemandje onder je neus te duwen als je bij ons te gast bent.

Natuurlijk maken we wel kosten die betaald moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan de hypotheekkosten, energiekosten, kosten voor onderhoud, reiskosten voor (sommige) sprekers, koffie, thee, koek, etc. Die kosten betalen we gezamelijk. Onze leden en vaste gasten maken een (maandelijkse/jaarlijkse) gift over.

Wil je ook bijdragen in de kosten? Dat kan via:

  • een machtigingskaart
  • overmaken naar bankrekening NL15 INGB 0005552903 t.n.v. Evangelische Kerk Ezra
  • via deze QR-code

QR code betaallink om een gift over te maken

Omdat we de ANBI-status hebben is je gift aftrekbaar van je inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Voor ons is het fijn als er vaste giften per maand of jaar gegeven of toegezegd worden. Zo kunnen we vooraf inschatten welke inkomsten we hebben en daarmee welke kosten we kunnen maken. Binnen Rafaël Nederland kennen we het principe van tienden geven, maar zoals de Bijbel zegt in Korintiërs 9:7 ‘Laat iedereen doen wat hij in zijn hart heeft besloten zonder tegenzin of dwang, want God houdt van mensen die met vreugde geven.’

Heb je hierover vragen? Spreek iemand van ons aan of mail naar kantoor.ezra@solcon.nl.

Onze inkomsten en uitgaven worden ieder jaar op de gemeenteavond gepresenteerd. Ezra heeft de ANBI-status. Dat betekent dat giften aftrekbaar zijn voor de belasting. Dit brengt voor ons ook verplichtingen met zich mee. De jaarstukken zoals beleidsplan, jaarverslag, financieel jaarverslag en begroting moeten jaarlijks op onze website worden gepubliceerd. Ben je benieuwd naar de stukken? Je vindt ze hiernaast/hieronder.

ANBI/RSIN 

Transparantie en openheid vinden wij belangrijk. Wij voldoen dan ook van harte aan de wettelijke publicatieplicht die hoort bij de ANBI-status.

De Belastingdienst heeft Evangelische Kerk Ezra aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Ons Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer (RSIN) is 8020.37.872 en kun je checken in het ANBI-zoekregister op de website van de Belastingdienst. 

  • Instelling: Evangelische kerk Ezra, vestigingsplaats: ’s Gravendeel.
  • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 30259172.
  • Voor adresgegevens en bankrekeningnummer verwijzen wij naar onze contactpagina.

Bestuur

Ons bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris.

Beloningsbeleid

Het bestuur verricht haar taken onbezoldigd.

Doelstelling

Uit de statuten artikel 2 DOEL

  • 2.1: De gemeenschap heeft als doel de verkondiging van het evangelie en het uitdragen van en onderwijzen van bijbelse principes, in overeenstemming met de geloofsbelijdenis, de geloofspunten en de filosofie, vastgesteld door het kerkgenootschap Rafaël Nederland, hierna te noemen ‘Rafaël Nederland’, thans gevestigd te Giessenlanden.
  • 2.2: De gemeenschap tracht haar doel te verwezenlijken door het organiseren van bijbelstudies en samenkomsten, het trainen en onderwijzen van mensen op het gebied van geloof en evangelisatie, het oprichten en steunen van rechtspersonen, gemeenschappen en organisaties met soortgelijke of verwante doeleinden en al hetgeen dat met alles verband houdt in de ruimste zin, zonder enige beperking, voor zover in overeenstemming met de doelstelling.